Haziri paral,ajmëron Kurtin: Nëse nuk e traj toni me serio,zitet dialogun, vjen politika e ti,pit “merre ose leje”.Nënkryetari i LDK’së, Lutfi Haziri, ka paral,ajmëruar qeverinë e Kosovës se duhet të ketë kujd,es lidhur me atë se si do t’i qa,set dialogut me Serbinë. Nëpërmjet një shkr imi në llogarinë e tij në Facebook.

Haziri thotë se duhet se,riozitet në këtë proces në m,ënyrë që të mos vijmë te poli,tika “merre ose leje”.Haziri thotë se LDK do të ketë rol vetëm në Kuv,endin e Kosovës siç tha duke qenë “gar dianë të parimeve dhe Repu,blikës”.

“Nëse Qeveria nuk e traj,ton me seriozi tet dialogun me Serbinë, r,eziko het të shk,ohet në një hap tjetër, që është konferencë ndërk,ombëtare, ku vjen po litik,a e karrot,ës dhe shkopit e tipit ‘merre ose leje’”, shkr,oi Haziri në Facebook.Shkrimi i plotë i Hazirit në Facebook:

Nëse Qever,ia nuk e trajton me serioz,itet dialogun me Serbinë, r,eziko he,t të shkohet në një hap tjetër, që është konfer,encë ndërkombëtare, ku vjen po litik,a e karrot,ës dhe shkopit e tipit ‘mer,re ose leje’.Do të varet shum ë nga sjellja e delega,cionit tonë në qershor.

Qeveria e Kosovës nuk guxon të hyjë në negoc,iata me mentalitet të ble rjes së kohës e të sht,yrjes, dom,ethënë me ment,alitet të Serbisë. Duhet të konfi,rmohet konstrukti viteti, duhet të shkoh,et me shpirt ofa,nsiv dhe sa më shpejt të ndërt,ohet ambient për ta përmby,llur procesin.

Ne e kemi bërë të qartë: LDK do të ketë rol veç në Kuvend të Republikës, ask,und tjetër. Ne do të jemi gar dianë të pa,rimeve dhe Republikës!